linky

Stanovy Sportovního klubu EDIE team Vsetín

Název: SK EDIE TEAM

Motto : život v pohybu

Článek I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Klub se nazývá plným názvem Sportovní klub EDIE team Vsetín Dále jen klub. V běžném korespondenčním styku a při účasti na soutěžích lze užívat zkráceného názvu SK EDIE team.

2. Klub je dobrovolným samostatným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, zvláště pak cyklistiku, lyžování a pořádajících tělovýchovné a propagační akce.

3. Klub je nezávislou a suverénní právnickou osobou, která podléhá výlučně svým stanovám a právnímu řádu České republiky.

4. Sídlem SK EDIE team je Areál TJ MEZ Vsetín ul. gen. Klapálka, Vsetín - Ohrada 755 01, Česko.

Článek II

HLAVNÍ POSLÁNÍ A ČINNOST KLUBU

1. Vytváří podmínky pro činnost svých členů ve všech formách tělovýchovy a podle jejich věku a výkonnosti.

2. V rámci své činnosti zejména:

- zajišťuje sportovní výuku a výcvik svých členů

- vytváří široké možnosti užívání svých sportovišť širokou veřejností, zejména pak mládeží

- vytváří ekonomickou základnu pro plnění svého poslání a to zejména vlastní hospodářskou činností

- buduje, udržuje a provozuje svá tělovýchovná zařízení

- vede své členy k dodržování základních etických, mravních a zdravotních pravidel a uplatňování demokracie, důstojnosti, cti a sportovních zásad fair play

- hájí zájmy svých členů uvnitř i navenek a napomáhá svou činností rozvoji veřejného života ve svém regionu.

3. Sportovní klub se dobrovolně na základě podané přihlášky sdružuje do střešních sportovních institucí a dodržuje jejich platné základní reglementy (stanovy, soutěžní pravidla a soutěžní řády).

4. Klub bude členem Svazu cyklistiky České republiky.

5. Klub bude členem Českého svazu tělesné výchovy.

Článek III

ČLENSTVÍ V KLUBU

1. Členství v klubu je dobrovolné. Členstvím vznikají každému členu práva a také závazky dodržovat povinnosti člena klubu.

2. Členem klubu se může stát každý muž nebo žena po dovršení 15 let věku, který(á) souhlasí se stanovami klubu. Děti do 15 let věku mohou být členu klubu jen na základě písemného souhlasu rodičů (zákonných zástupců).

3. Registraci členů, formu členských průkazů a výši členských příspěvků upravuje valná hromada dle aktuálních podmínek.

4. Členství v klubu zaniká: - vystoupením člena klubu - vyškrtnutím člena z klubu při neplacení členských příspěvků - vyloučením člena z klubu při hrubé nekázni - úmrtím člena klubu - zrušením klubu

5. Členové klubu mají tato práva:

- účastnit se činnosti klubu

- zúčastnit se valné hromady je-li starší 15 let

- předkládat návrhy, podněty a požadavky v rámci klubu

- využívat výhod vyplývajících z členství v klubu

- vyžadovat zprávy o činnosti klubu, jeho hospodaření a majetku

6. Členové klubu jsou povinni:

- respektovat stanovy klubu, usnesení valné hromady a orgánů klubu

- platit dohodnuté členské poplatky

- podílet se dle svých kompetencí na správě a činnosti klubu

- dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidel fair play

- dbát na dobré jméno a čest klubu

Článek IV

ORGÁNY KLUBU

1. Orgány klubu jsou:

- valná hromada klubu

- předseda klubu

- výbor klubu

Článek V

VALNÁ HROMADA KLUBU

1. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada, kterou svolává jednou ročně předseda klubu.

2. Valná hromada je oprávněna rozhodovat je-li přítomna nadpoloviční většina registrovaných členů klubu. Nesejde-li se v určenou dobu odpovídající počet členů, koná se za jednu hodinu další valná hromada se stejným programem dostaví-li se aspoň tři členové klubu.

3. Mimořádná valná hromada musí být svolána pokud o to požádá nejméně jedna třetina registrovaných členů klubu.

4. Valná hromada klubu zejména:

- schvaluje stanovy a jejich změny

- volí a odvolává výbor klubu a revizní komisi

- schvaluje výši členských poplatků

- schvaluje zprávu o činnosti klubu

- schvaluje rozpočet klubu a jeho čerpání včetně revizní zprávy

- je oprávněna rušit nebo měnit rozhodnutí výboru klubu

- rozhoduje o zániku klubu

5. K platnosti usnesení a voleb valné hromady je zapotřebí hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. K platnosti rozhodnutí o zániku klubu je třeba třípětinové většiny přítomných členů.

Článek VI

PŘEDSEDA KLUBU

1. Předseda klubu je nejvyšším činovníkem klubu, který zastupuje klub vůči třetím osobám.

2. Předseda klubu je oprávněn:

- svolat řádnou i mimořádnou valnou hromadu

- řídit jednání výboru klubu

- přijímat v souladu se stanovami opatření v činnosti klubu

- uzavírat písemné právní úkony jménem klubu.

Článek VII

VÝBOR KLUBU

1. Klub řídí výbor volený valnou hromadou v jehož čele stojí předseda. Funkční odbobí výboru klubu je čtyřleté.

2. Výbor klubu zabezpečuje činnost klubu v období mezi valnými hromadami, rozhoduje ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady.

Výbor klubu zejména:

- zabezpečuje plnění usnesení valné hromady

- zabezpečuje sportovní činnost klubu a účast svých členů na sportovních soutěžích

- řídí hospodářskou činnost klubu

- připravuje podklady pro valnou hromadu

- vede přesnou evidenci členů klubu

3. Výbor klubu je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Z každého jednání výboru musí být pořízen písemný zápis.

4. Revizi hospodaření klubu zajišťuje revizní komise volená valnou hromadou, které zodpovídá za svoji činnost.

Článek VIII

MAJETEK KLUBU

1. Majetek klubu tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Klub vede o svém majetku, příjmech a nákladech zákonem předepsané účetní doklady.

2. Zdroje majetku jsou:

a) členské příspěvky

b) dotace od střešních orgánů

c) příjmy z reklam

d) příjmy z vlastní činnosti

e) dary

f) jiné příjmy

3. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou. Za celkový stav a výsledek hospodaření zodpovídá výbor klubu, za jednotlivé účetní operace a právní úkony odpovídají ti činovníci, kteří je provedli nebo uzavřeli.

ČLÁNEK IX

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Symboliku klubu, barvy a znak schvaluje valná hromada.

2. Klub zaniká rozhodnutím valné hromady.

3. Tyto stanovy byly schváleny dne .........(datum) v ........(místo) na ustavující schůzi klubu přípravným výborem ve složení:

Mgr. Luděk Hryciow - předseda

Roman Kalabus - 1. místopředseda

Vojtěch Vašíček - 2. místopředseda

Ivan Machulka - 3. místopředseda

4. Tyto stanovy klubu nabývají účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra České republiky.

Kalendář akcí

<<  Červen 2024  >>
 po  út  st  čt  pá  so  ne 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tipsport Sportuj s námi

Sledujte nás na FB

Podporují nás

Force
FORCE - beForce

Austin Detonator
Austin Detonator

SAMOHÝL MOTOR
SAMOHÝL MOTOR

© Copyright 2024 SK EDIE TEAM, Created by Webdesign ekART, Vsetín and Tom Vild